ODWOŁANIE DO KIO – terminy

14 sierpnia 2023
/ Kamil Hupajło

Terminy w postępowaniu przed KIO są bardzo restrykcyjne i stosunkowo krótkie. Co więcej – w tym miejscu nie ma już mowy o tym, że wyślemy odwołanie na poczcie w ostatni dzień terminu – co do zasady obowiązuje postępowanie elektroniczne.  Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie, a więc należy pilnować tego, żeby w terminie zakreślonym ustawą odwołanie dotarło do Izby. Najlepiej zrobić to przez skrzynkę ePUAP Urzędu Zamówień Publicznych i co do zasady – jest to obowiązek.

 

Jakie są terminy na wniesienia odwołania do KIO?

 

Co bardzo istotne, zgodnie z art. 514 ust. 1 odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Należy w tym miejscu uważać w przypadku wysyłania takiego odwołania mailem – mail musi wyjść z naszej skrzynki oraz dotrzeć do Zamawiającego. Najlepiej zażądać potwierdzenia odbioru, w tym zaznaczyć takie żądanie w naszym kliencie poczty elektronicznej. W razie wątpliwości, np. jeśli Zamawiający zakwestionuje przekazanie mu odwołania, konieczne będzie wsparcie się logami poczty wychodzącej, które rejestrują również kwestię prawidłowego doręczenia na serwer Zamawiającego.  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moim poprzednim artykule, skutki nieprzekazania odwołania Zamawiającemu 

 

Terminy związane z odwołaniem do KIO

 

Poniżej tabela z terminami (tabele zaczerpnięte ze strony UZP: www.uzp.gov.pl), które obowiązują w momencie opublikowania artykułu – zawsze sprawdź, czy terminy te się nie zmieniły. Obecnie obowiązujące w chwili pisania artykułu terminy na złożenie odwołania na czynność, którą podjął zamawiający to:

 

Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne
1. Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 10 dni 5 dni
2. Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej 15 dni 10 dni
3. Treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub treść dokumentów zamówienia 10 dni 5 dni
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Terminy na złożenie odwołania na zaniechanie czynności, do której zamawiający był obowiązany:

 

Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne
1. Zaniechanie publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesłanie wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub niezaproszenie wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki 15 dni od dnia zmieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki
2. Zaniechanie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy
3. Zaniechanie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania, które zawierałyby uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy

 

O co chodzi z progami unijnymi?

 

Od tzw. progów unijnych zależy to, czy postępowanie jest „duże” czy „małe”. Im większa kwota zamówienia publicznego, tym w założeniu większy poziom skomplikowania, a zatem i terminy dłuższe.  Kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust 1 ustawy uregulowane są w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. (zawsze sprawdź aktualne obwieszenie!) w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. poz. 1177) i kształtują się następująco:

 

l.p. Rodzaj zamówienia Wartość progu unijnego
1. W przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych 5 382 000 euro
2. W przypadku zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 140 000 euro
3. W przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, innych niż określeni w pkt 2 215 000 euro
4. W przypadku zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających określonych w pkt 2 działających w dziedzinie obronności, gdy zamówienia te dotyczą produktów nieobjętych załącznikiem III do dyrektywy 2014/24/UE 215 000 euro
5. W przypadku zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających publicznych 750 000 euro
6. W przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy 5 382 000 euro
7. W przypadku udzielania zamówień klasycznych na usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa w pkt 1 215 000 euro
8. W przypadku udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 7 pkt 35 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi”, na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających sektorowych 431 000 euro
9. W przypadku zamówień sektorowych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających sektorowych 5 382 000 euro
10. W przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 392 ust. 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających sektorowych 1 000 000 euro
11. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych 431 000 euro
12. W  przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych 5 382 000 euro

 

Przeczytaj również inne artykuły z serii Odwołanie do KIO:

  1. Wykluczenie Wykonawcy i kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)!
  2. Odwołanie do KIO od czynności zamawiającego – podstawy
  3. Odwołanie do KIO – jakie opłaty?

Autor: Kamil Hupajło