Odwołanie do KIO od czynności zamawiającego – podstawy

14 lipca 2023
/ Kamil Hupajło

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy oraz innym podmiotom, o których piszę poniżej, przysługuje środek ochrony prawnej na wypadek, gdyby Zamawiający określone czynności wykonywał w sposób sprzeczny z przepisami PZP. Kto może złożyć odwołanie? W jakim zakresie ono przysługuje? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule  oraz w filmie powyżej.

 

Komu przysługuje odwołanie do KIO?

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale IX przysługują:

 1. wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp;
 2. uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp;
 3. organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych;
 4. Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Najczęściej oczywiście reprezentuję Wykonawców z punktu pierwszego, jednak zdarzają się także inne podmioty. 

 

Na co przysługuje odwołanie?

 

Zgodnie z art. 513 ustawy odwołanie przysługuje w przypadku, gdy:

 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami Pzp;
 2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów Pzp;
 3. zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepisów ustawy, a był do tego zobowiązany.

 

I znów – najczęściej odwołania zdarzają się na podstawie punktu pierwszego, ewentualnie drugiego. 

 

Wymogi formalne – jak musi wyglądać odwołanie i co zawiera?

 

W art. 516 ust. 1  PZP zostały określone wymagania formalne odwołania, zgodnie z którymi odwołanie musi zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
 2. nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
 3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
 4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 5. określenie przedmiotu zamówienia;
 6. wskazania numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 7. wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca niezgodność z przepisami ustawy;
 8. zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 9. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
 10. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 11. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
 12. wykaz załączników.

 

Co jeśli odwołanie nie zawiera wymaganych elementów?

 

Art. 518 ustawy zawiera szczegółową procedurę wzywania odwołującego przez Prezesa Izby (ew. skład orzekający) do uzupełniania braków formalnych odwołania, złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Takie wezwanie co do zasady przychodzi mailem z Sekretariatu Krajowej Izby Odwoławczej, Biura Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku nieuzupełnienia, odwołanie podlega zwrotowi na podstawie postanowienia Prezesa Izby i nie wywołuje żadnych skutków. Jeśli minął termin na wniesienie odwołania, to nie możesz już wówczas zaskarżyć ponownie czynności Zamawiającego. 

 

Dowiedz się więcej na temat spraw prowadzonych przed KIO – zapoznaj się z wcześniejszym wpisem dostępnym pod tym linkiem. Ponadto sprawdź także resztę artykułów tematycznych:

 1. Odwołanie do KIO od czynności zamawiającego – podstawy
 2. Skutki braku przekazania odwołania Zamawiającemu

Autor: Kamil Hupajło