Odwołanie do KIO – jakie opłaty?

27 lipca 2023
/ Kamil Hupajło

W przypadku postępowania przed Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), nie inaczej niż  przy innych spraw konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty. Wysokość tzw. wpisu od odwołania  zależy od wartości zamówienia oraz jego rodzaju. Na co zwrócić uwagę? Od czego konkretnie uzależniona jest ostateczna kwota niezbędna do uiszczenia? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Od czego może zależeć wysokość opłaty?

 

Po pierwsze, opłaty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi oraz w konkursie, kształtują się w zależności od jego wartości. I tak, w przypadku zamówienia,  którego wartość jest:

 • mniejsza niż progi unijne, opłata wynosi 7.500 zł;
 • równa lub przekracza progi unijne opłata wynosi 15.000 zł.

 

Po drugie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na roboty budowlane, kształtują się w zależności od jego wartości. I tak, w przypadku zamówienia,  którego wartość jest:

 • mniejsza niż progi unijne, opłata wynosi 10.000 zł;
 • równa lub przekracza progi unijne, opłata wynosi 20.000 zł.

 

Na co należy zwrócić uwagę z perspektywy tzw. wpisu KIO?

 

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

 1. O których mowa w art. 359 pkt 2 PZP (czyli zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro), wynosi 7.500 zł.
 2. O których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy (czyli zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 eur), wynosi 15.000 zł

 

Wysokość wpisu wnoszonego w postępowaniu odwoławczym dotyczącym zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie PZP, mimo, że zamawiający był do tego obowiązany wynosi:

 1. 7.500 zł – w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi lub w konkursie
 2. 10.000 zł – w przypadku zamówienia na roboty budowlane

 

Progi unijne – o co chodzi?

 

Od tzw. progów unijnych zależy to, czy postępowanie jest „duże” czy „małe”. Im większa kwota zamówienia publicznego, tym w założeniu większy poziom skomplikowania, a zatem i terminy dłuższe. 

 

Kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust 1 ustawy uregulowane są w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. (zawsze sprawdź aktualne obwieszenie!) w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. poz. 1177) i kształtują się następująco:

 

l.p. Rodzaj zamówienia Wartość progu unijnego
1. W przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych 5 350 000 euro
2. W przypadku zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 139 000 euro
3. W przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, innych niż określeni w pkt 2 214 000 euro
4. W przypadku zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających określonych w pkt 2 działających w dziedzinie obronności, gdy zamówienia te dotyczą produktów nieobjętych załącznikiem III do dyrektywy 2014/24/UE 214 000 euro
5. W przypadku zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających publicznych 750 000 euro
6. W przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy 5 350 000 euro
7. W przypadku udzielania zamówień klasycznych na usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa w pkt 1 214 000 euro
8. W przypadku udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 7 pkt 35 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi”, na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających sektorowych 428 000 euro
9. W przypadku zamówień sektorowych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających sektorowych 5 350 000 euro
10. W przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 392 ust. 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających sektorowych 1 000 000 euro
11. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych 428 000 euro
12. W  przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych 5 350 000 euro

 

KIO a wartość zamówień publicznych

 

Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować  obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. poz. 1177) Zgodnie z obwieszczeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący  podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów wynosi 4,4536.

 

Masz wątpliwość odnośnie postępowania przed KIO?

 

W takim wypadku proponuję, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Postaram się doradzić Ci w przypadku Twojej sprawy, a także zasugerować możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie. Dodatkowo zachęcam Cię, abyś zapoznał się z moimi poprzednimi wpisami dotyczącymi tematyki KIO:

 1. Wykluczenie Wykonawcy i kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)!
 2. Odwołanie do KIO od czynności zamawiającego – podstawy
 3. Skutki braku przekazania odwołania Zamawiającemu

 

Autor: Kamil Hupajło