Jakie dokumenty muszę dołączyć do odwołania do KIO?

22 sierpnia 2023
/ Kamil Hupajło

W ostatnim czasie w ramach mojego portalu, przedstawiłem serię artykułów dotyczących tematyki odwołania przed Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Przykładem w tym zakresie jest jeden z moich poprzednich materiałów dostępnych pod tym linkiem. Stanowi on zarazem początek publikacji. Z kolei w tym wpisie postanowiłem zająć się istotną kwestią dotyczącą tego, jakie dokumenty powinieneś dołączyć do odwołania do KIO. Na co zwrócić szczególną uwagę? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie tutaj.

 

Dokumenty niezbędne z perspektywy odwołania przed KIO

 

W celu prawidłowego wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej należy z jednej strony spełnić tzw. warunki formalne, z drugiej dołączyć określone dokumenty. 

Po pierwsze więc, odwołanie zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
 2. nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
 3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
 4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 5. określenie przedmioty zamówienia;
 6. wskazania numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 7. wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca niezgodność z przepisami ustawy;
 8. zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 9. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
 10. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 11. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
 12. wykaz załączników.

 

Po drugie, do odwołania dołącza się zawsze:

 1. dowód uiszczenia wpisu (opłaty) od odwołania w wymaganej wysokości – zobacz w jakiej wysokości
 2. dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu – przeczytaj więcej na ten temat
 3. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. W przypadku skorzystania z usług kancelarii, wzór takiego pełnomocnictwa przesyłamy my do Państwa w celu odpowiedniego podpisania i załączamy do odwołania razem ze wszystkimi innymi elementami. 

 

Masz wątpliwości odnośnie do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą?

 

W takim wypadku proponuję, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Wszelkie szczegóły należy ustalić indywidualnie z perspektyw stanu faktycznego danej sprawy. Zatem jeżeli posiadasz jakiekolwiek pytania dotyczące odwołania przed KIO, skontaktuj się ze mną. Wspólnie możemy umówić się spotkanie, w trakcie którego postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Dodatkowo, podejmę wszelkie formalności w Twoim imieniu.

Autor: Kamil Hupajło