Zgłoszenie podwykonawcy do inwestora

9 listopada 2022
/ Kamil Hupajło

Realizacja przedsięwzięcia budowlanego  to rozbudowany proces, który wymaga współpracy wielu podmiotów. Poza inwestorem i wykonawcą, w całość zaangażowany jest często szereg podwykonawców, których zadaniem są prace o charakterze specjalistycznym. Rola podwykonawcy jest na tyle istotna, że w porządku prawnym obowiązuje instrument prawny w postaci odpowiedzialności solidarnej, który omówiłem w poprzednim artykule pod tym linkiem. W tym wpisie z kolei zajmiemy się kwestią zgłoszenia podwykonawcy do inwestora. Na co zwrócić uwagę? W jaki sposób prawidłowo zgłosić podwykonawcę? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule.

 

 

Dlaczego zgłoszenie podwykonawcy jest istotne?

 

Wynika to z faktu, że odpowiedzialność solidarna inwestora nie jest bezwarunkowa. Niewłaściwe dokonanie zgłoszenia będzie skutkowało wyłączeniem takiej możliwości. Przystępując do realizacji inwestycji w roli podwykonawcy należy pamiętać o podjęciu wszelkich kroków niezbędnych do zabezpieczenia własnych interesów oraz ewentualnego dochodzenia należnego wynagrodzenia zarówno od wykonawcy jak i inwestora. W innym wypadku niemożliwe stanie się skorzystanie z instrumentów prawnych mających na celu ochronę interesów podwykonawców, a w tym odpowiedzialności solidarnej inwestora.

 

 

 

Na czym polega odpowiedzialność solidarna?

 

Odpowiedzialność solidarna inwestora oznacza, że podwykonawca ma prawo dochodzić wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zarówno od wykonawcy, jak i inwestora. Może on żądać zapłaty całej kwoty od jednego z nich lub od każdego z osobna.  Przesłanki solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą określa art. 6471 kodeksu cywilnego, brzmią one następująco: 

  • przedmiot robót budowlanych powierzonych podwykonawcy musi zostać zgłoszony inwestorowi, w formie pisemnej, przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót,
  • inwestor w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia nie złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej wobec wykonywania robót przez podwykonawcę. 

 

Zgłoszenie podwykonawcy – na co zwrócić uwagę?

 

Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego podmiotami uprawnionymi do dokonania powyższego zgłoszenia są zarówno wykonawca, jak i podwykonawca. Jednakże, z punktu widzenia podwykonawcy oraz jego interesów najbardziej korzystne jest dokonanie przez niego zgłoszenia osobiście.  Ponadto, zgłoszenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności a przedłożenie zgłoszenia inwestorowi powinno nastąpić przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót. Warto podkreślić, że zgłoszenie nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez określonego podwykonawcę.

 

Masz pytanie  w związku z ze zgłoszeniem podwykonawcy?

 

W takiej sytuacji proponuję kontakt poprzez wiadomość na maila. Wystarczy, że opiszesz mi swoje wątpliwości. Dokonamy analizy z perspektyw obowiązujących przepisów i postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Wspólnie opracujemy odpowiednią strategię działania i dobierzemy rozwiązanie Twojego problemu, które będzie dla Ciebie jak najbardziej korzystne. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło