Wykonywanie prac budowlanych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

21 listopada 2022
/ Kamil Hupajło

Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych często stanowi przeszkodę w prowadzeniu robót budowlanych. Silne opady atmosferyczne, wiatry, siarczyste mrozy czy wysoka temperatura, mogą skutkować nawet niedotrzymaniem przyjętego w umowie terminu ukończenie prac. Zamawiający ma prawo wydłużyć termin wykonania zamówienia w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń zewnętrznych. W tym zakresie konieczne jest jednak zwróceniu uwagi na kilka istotnych detali. Więcej na temat wykonywania prac budowlanych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i związanych z tym przepisów prawnych – dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Prace budowlane w niekorzystnych warunkach – prawo budowlane

 

Co do zasady, wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas prowadzenia robót budowlanych nie zwalnia wykonawcy z obowiązku terminowego wywiązania się z  umowy. Terminowe wykonanie prac należy bowiem do jednych z podstawowych obowiązków wykonawcy, a jego niedotrzymanie skutkuje karami umownymi przewidzianymi przez kontrakt.

 

Postanowienia wynikające z umowy w przypadku prac budowlanych

 

Co jednak w sytuacji, gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki klimatyczne, na które zarówno wykonawca i zamawiający nie mają wpływu? W takim przypadku niezbędne będzie odwołanie się do postanowień kontraktowych wiążących strony. Ważne jest, aby przy kształtowaniu umowy o roboty budowlane zarówno wykonawca, jak i zamawiający ustalili podział ryzyka związanego z realizacją inwestycji. W praktyce jednak,  zamawiający bardzo często wykorzystują swoją silniejszą pozycję na rynku i unikają uwzględnienia warunków atmosferycznych, które mogłyby usprawiedliwić przedłużenie prac. 

 

Kwestia wykonywania prac budowlanych w niekorzystnych  warunków atmosferycznych, została określona również w Warunkach Kontraktowych FIDIC. Zgodnie z Klauzulą 8.4. (c) Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na ukończenie w następstwie „wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych”.

 

Prawo zamówień publicznych w aspekcie niekorzystnych warunków przy pracach budowlanych

 

Wedle przepisów wyżej wymienionej ustawy, zamawiający w specyfikacji warunków zamówienia i w ogłoszeniu w sposób transparentny ma obowiązek opisać zmiany umowy jakie przewiduje. Ponadto należy określić ich charakter oraz warunki pozwalające na zmiany. W innym wypadku ujęcie dotyczące tego, że termin realizacji prac budowlanych może zostać zmieniony na skutek okoliczności nieprzewidzianych, nie jest równoznaczny z prawidłowym przewidzeniem okoliczności zmiany umowy i możliwie przesłankami wynikającymi z art. 144 Prawa zamówień publicznych.

 

Masz wątpliwości związane ze zmianą terminu umowy wskutek warunków pogodowych?

 

Proponuję więc kontakt mailowy. Opisz mi proszę swoją spraw z możliwie dokładnymi szczegółami. Dokonam analizy stanu faktycznego, a następnie skontaktuje się z Tobą i umówimy się na spotkanie lub doprecyzujemy szczegóły. Przedstawię Ci możliwe opcje prawne i zasugeruję rozwiązanie Twojego problemu w oparciu o Twoje potrzeby. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło