Przepisy dotyczące NRO i klasyfikacja

1 grudnia 2022
/ Kamil Hupajło

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi podstawę merytoryczną i prawną zagadnienia. Wprowadziło ono kilka zmian, a także definicji obecnie kojarzonych głównie z rozróżnieniem między nierozprzestrzenianiem ognia a elementami określanymi jako nierozprzestrzeniające ognia. W praktyce jest to znane pod popularnym skrótem wskazany w tytule, czyli NRO. Na co zwrócić uwagę? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule.

 

Dlaczego wprowadzone zostały regulacje związane z NRO?

 

Jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa pożarowego budynków są właściwości materiałów budowlanych, z których są one wykonane. Pożar może rozprzestrzeniać się w bardzo dynamicznym tempie, dlatego ważne jest uwzględnienie wymagań stawianych przez przepisy materiałom budowlanym w zakresie ich reakcji na ogień. To od nich oraz ich właściwości zależy w dużej mierze czas dostępny na ewakuacje osób znajdujących się w budynku objętym pożarem. 

 

Na czym polega NRO?

 

NRO, czyli klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia danego elementu określa stopień i możliwość rozprzestrzeniania ognia i dotyczy elementów oraz rozwiązań stosowanych w budynkach, takich jak system fasad czy przykrycia dachu.  Pojęcie „nierozprzestrzenianie ognia” jest pojęciem dość nieprecyzyjnym i nie należy rozumieć go zbyt dosłownie. Należy pamiętać, że klasyfikacja NRO odnosi się w duże mierze do początkowej fazy rozwoju pożaru. Nie należy oczekiwać, że wszystkie elementy klasyfikowane jako NRO nie będą w żadnym stopniu rozprzestrzeniać ognia. Możliwe jest bowiem, że pewna część elementów oznaczonych jako NRO przyczyni się do rozprzestrzenienia ognia w fazie kulminacyjnej pożaru. Podstawowe zasady doboru materiałów i wyrobów budowlanych z uwagi na kwestie pożarowe określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Dobór materiałów na podstawie klasyfikacji NRO

 

Podstawy w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. Określiło ono pewne zmiany w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze względu na klasę reakcji na ogień, którą posiadają materiały budowlane. Z uwagi na NRO w rozporządzeniu została uwzględniona klasyfikacja: 

  • ścian wewnętrznych, 
  • przewodów wentylacyjnych,
  • konstrukcji nośnych, 
  • izolacji rurociągów,
  • ścian zewnętrznych z ociepleniem, 
  • dachów i pokryć dachowych.

Załącznik do Rozporządzenia

Ponadto Zgodnie z § 208 rozdziału 1. elementy budynku określone wedle klasyfikacji w powinny spełniać wymagania zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. Niestety często jest to w pewnym stopniu źródło problemów związanych z doborem materiału izolacyjnego. Załącznik w swojej treści wskazuje na konieczność NRO przy wspomnianych przewodach wentylacyjnych, wodociągach i kanalizacji. Katalog natomiast jest rozbudowany i obejmuje m.in. przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008. Natomiast warstwa izolacyjna powinna zostać wykonana z materiałów posiadających klasę reakcji na ogień równą wartości E.

Autor: Kamil Hupajło