Dalszy podwykonawca a solidarna odpowiedzialność

17 października 2022
/ Kamil Hupajło

Prace budowlane niejednokrotnie wiążą się ze zlecaniem wykonania niektórych robót podwykonawcom. W tym wypadku generalny wykonawca powierza im zadania mniejsze, często wymagające bardziej specjalistycznych kwalifikacji. Ustawodawca co do zasady przyznaje im szczególną ochronę w kwestii dochodzenia zapłaty wynagrodzenia. Wynika to ze słabszej pozycji gospodarczej podwykonawcy, który po spełnieniu określonych warunków może domagać się zapłaty solidarnie zarówno od inwestora, jak i od wykonawcy. Na czym to polega? Kiedy może zostać zastosowana spłata na zasadzie solidarnej odpowiedzialności? Dowiesz się więcej, w tym artykule.

 

 

Solidarna odpowiedzialność z perspektywy przepisów

 

Art. 6471 kodeksu cywilnego stanowi, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. (odpowiedzialność solidarna inwestora). Odpowiedzialność solidarna inwestora rozciąga się również na dalszych podwykonawców. Zgodnie z postanowieniami kodeksowymi inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą oraz podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

 

W jaki sposób egzekwować odpowiedzialność solidarną wykonawcy i inwestora?

 

Dalszy podwykonawca ma prawo dochodzić należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zarówno od inwestora, wykonawcy jak i podwykonawcy. Powyższe uprawnienie jest skuteczne, gdy przedmiot robót budowlanych powierzony dalszemu podwykonawcy został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonywania a inwestor w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia nie złożył wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania robót przez dalszego podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego dalszego podwykonawcę.

 

Jaki w tym wypadku jest zakres odpowiedzialności po stronie inwestora?

 

Co do zasady ponosi on odpowiedzialność w wysokości ustalonej w umowie pomiędzy podwykonawcą i generalnym wykonawcą. Odpowiedzialność ogranicza się jednak do kwoty, jaką inwestor musiałby na podstawie umowy wypłacić generalnemu wykonawcy robót za tożsamy zakres prac, który został wykonany przez podwykonawcę. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli wartość umowy przekracza wysokość wynagrodzenia generalnego wykonawcy zawartego w umowie z inwestorem za identyczny zakres.

 

Masz wątpliwości w związku z odpowiedzialnością solidarną Twojego zleceniodawcy?

 

W takiej sytuacji proponuję kontakt mailowy. Wystarczy, że opiszesz mi okoliczności związane z Twoją sprawą. Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania, a następnie wspólnie opracujemy odpowiednią strategię działania. Zaproponuję Ci konkretne rozwiązania prawne, które należy zastosować w Twoim przypadku. Zapraszam do kontaktu!

 

Autor: Kamil Hupajło