Umowa o roboty budowlane – najważniejsze aspekty

26 czerwca 2023
/ Kamil Hupajło

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji deweloperskiej, kluczowym krokiem jest odpowiednie sformułowanie umowy o roboty budowlane. Ogromne znaczenie dla obu stron ma m.in. wybór optymalnej formy umowy – zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora. Nie tylko określa ona prawa i obowiązki, ale także stanowi podstawę do żądania ewentualnych roszczeń i odszkodowań. Co należy zawrzeć w jej treści? Czy można od niej odstąpić? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

Czym jest umowa o roboty budowlane?

 

Umowa o roboty budowlane stanowi nieodzowny kontrakt, który umożliwia realizację inwestycji budowlanej. Co ważne, nie jest tożsama z umową o wykonanie projektu budynku. Zasadniczo umowa o projekt zawierana jest osobno z projektantem. W treści umowy o roboty budowlane powinny znaleźć się elementy dotyczące:

  • Zobligowania wykonawcy do oddania nieruchomości zgodnie z postanowieniami umowy,
  • Wykonania nieruchomości przez wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie oraz wedle zasad technicznych,
  • Zobligowania inwestora do przeprowadzenia niezbędnych czynności przygotowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Zobligowania inwestora do odbioru nieruchomości,
  • Zobligowania inwestora do wypłaty wynagrodzenia.

 

Forma umowy o roboty budowlane

 

Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu Cywilnego w przypadku umów o roboty budowlane zaleca się, aby zostały one zawarte w formie pisemnej. Natomiast dokumentacja budowlana powinna stanowić jej integralną część. Niemniej jednak należy wspomnieć, że brak umowy na piśmie nie sprawia, że traci ważność. Warto jednak mieć na uwadze, że w sytuacji wystąpienia potencjalnych sporów z deweloperem, mogą pojawić się pewne trudności w kwestii udowodnienia ustaleń zawartych między wykonawcą a nabywcą. Z uwagi na możliwość zaistnienia takich okoliczności – warto, aby nawet w przypadku mniejszych inwestycji sporządzić umowę w formie pisemnej.

 

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

 

Polskie prawo przewiduje możliwość zerwania umowy o roboty budowlane. Sposób jej zakończenia determinowany jest przez konkretne okoliczności. Kodeks cywilny w tym zakresie rozróżnia trzy metody:

  • Rozwiązanie umowy,
  • Wypowiedzenie umowy,
  • Odstąpienie od umowy.

 

Rozwiązanie umowy wynika z ogólnej zasady swobody umów. Najczęściej następuje ono w drodze porozumienia między stronami. Umowę można rozwiązać w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy jej treść zawierała klauzulę umożliwiającą przedwczesne zakończenie. Należy jednak podkreślić, że na tej podstawie można zasadniczo zerwać każdy stosunek umowny, jednak w praktyce jest to rzadko spotykane.

 

Wypowiedzenie umowy jest działaniem, które może zostać podjęte jednostronnie i nie wymaga zgody drugiej strony. Istotne znaczenie mają tutaj klauzule dotyczące wypowiedzenia, które określą procedurę i konsekwencje podjęcia takiej decyzji. Podczas okresu wypowiedzenia umowa nadal obowiązuje strony, które są zobligowane do przestrzegania jej postanowień. Co ważne, w umowie niezbędne jest uwzględnienie zarówno zasad, jak i okresu wypowiedzenia. W razie ich braku należy posługiwać się zasadami ogólnymi z Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy jest jednym z najczęstszych trybów zakończenia stosunku prawnego w sektorze budowlanym. W gruncie rzeczy może być wykorzystywane, jeśli wynika to wprost z przepisów prawa lub z treści samego porozumienia. Polega ono m.in. na jednostronnym rozwiązaniu w oparciu o warunki zawarte w umowie, które szczegółowo określają termin odstąpienia od umowy oraz wskazują strony do tego uprawnione.

 

Zastanawiasz się, na co jeszcze zwrócić uwagę przy umowie o roboty budowlane?

 

Ustalenia zawarte w umowie o roboty budowlane są całkowicie zależne od stron porozumienia. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło