Jaka jest rola inwestora zastępczego w procesie budowlanym?

17 maja 2023
/ Kamil Hupajło

Inwestor zastępczy pełni istotną funkcję w procesie budowlanym. Na jego osobie spoczywa m.in. odpowiedzialność za zarządzanie budową od momentu jej planowania aż po dzień zakończenia prac. Do jego zadań może przynależeć również koordynacja i nadzór nad podwykonawcami. Ponadto ściśle współpracuje on z inwestorem bezpośrednim, odciążając go z nadmiaru pracy. Co należy zawrzeć w umowie z inwestorem zastępczym? Czy warto go zatrudnić? Więcej informacji na ten temat znajdziesz właśnie w tym artykule.

 

Kim jest inwestor zastępczy?

 

W procesie budowlanym rolę tę może pełnić osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo. Funkcja ta polega na prowadzeniu działalności w imieniu inwestora bezpośredniego. Jednym z zadań inwestora zastępczego jest kontakt z władzami administracyjnymi i osobami trzecimi. Ponadto może on zostać również wykonawcą prac budowlanych na podstawie osobnej umowy. Co ważne inwestor bezpośredni posiada możliwość zatrzymania niektórych obowiązków dla siebie – nie musi przenosić ich wszystkich na zastępcę. W celu skutecznej i terminowej realizacji budowy inwestor zastępczy uprawniony jest do podejmowania różnego rodzaju wydatków w przypadku, gdy ich wykorzystanie będzie niezbędne do zakończenia prac.

 

Co należy zawrzeć w umowie z inwestorem zastępczym?

 

W treści umowy o zastępstwo inwestycyjne w pierwszej kolejności powinny znaleźć się zapiski, precyzyjnie określające zakres obowiązków oraz czynności, do których realizacji zobligowany zostanie inwestor zastępczy. Umowa ta pełni istotną rolę w zapewnieniu ochrony prawnej obu stron i minimalizacji potencjalnych sporów. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż w treści obowiązującego w tym zakresie prawa budowlanego na próżno szukać definicji zawierającej wyszczególnione obowiązki, za które odpowiedzialny będzie inwestor zastępczy. W oparciu o Polską Normę taka umowa nie ma charakteru umowy o wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego. W rezultacie inwestor zastępczy nie jest zobowiązany do przeprowadzenia konkretnych czynności, lecz do zastępowania inwestora bezpośredniego w określonych aspektach.

 

Jakimi obowiązkami można obarczyć inwestora zastępczego?

 

Odpowiedzialność inwestora zastępczego może obejmować m.in.:

  • Skrupulatne monitorowanie kompletności i jakości wykonania projektu technicznego oraz całościowej dokumentacji, a także podejmowanie działań w celu wprowadzenia ewentualnych zmian,
  • Wybór odpowiedniego wykonawcy dla inwestycji,
  • Zapewnienie mianowania kierownika budowy, który będzie nadzorować przebieg prac budowlanych,
  • Monitorowanie i nadzorowanie postępu oraz jakości wykonania prac budowlanych, a także przeprowadzenie ich odbioru,
  • Możliwość mianowania inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie sprawować kontrolę nad całością procesu budowlanego,
  • Ustanowienie projektanta odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem.

 

Należy podkreślić, że inwestor zastępczy utrzymuje ścisłą współpracę z inwestorem bezpośrednim na każdym z etapów budowy. Ponadto regularnie informuje go o postępie prac, szczególnie w przypadku jakichkolwiek zagrożeń lub nieprawidłowości, oraz konsultuje wszelkie zmiany i przesunięcia w harmonogramie.

 

Zastanawiasz się, czy warto zatrudnić inwestora zastępczego?

 

Współpraca z inwestorem zastępczym może znacząco wpłynąć na jakość oraz szybkość w realizacji procesu budowlanego. Należy jednak pamiętać o szczegółowym wyodrębnieniu przynależnych mu obowiązków w treści umowy o zastępstwo inwestycyjne. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło