Jak zmienić wynagrodzenie ryczałtowe?

30 kwietnia 2023
/ Kamil Hupajło

Wynagrodzenie ryczałtowe to wedle definicji wynagrodzeniem ustalone z góry w umowie o roboty budowlane, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy (np. inwestycji budowlanej). Wykonawca kalkuluje swoją ofertę na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej  przez inwestora, biorąc pod uwagę aktualne ceny rynkowe towarów oraz usług. Pewnie zastanawiasz się – czy mimo wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, wynagrodzenie ryczałtowe pozostanie niezmienne? A co w przypadku nagłego, znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych? Odpowiedź na te pytania i kilka dodatkowych szczegółów znajdziesz właśnie w tym artykule.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku robót budowlanych

 

Strony umowy o roboty budowlane mogą w szczególności umówić się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie zmiana wynagrodzenia ryczałtowego – biorąc pod uwagę przykładowo okoliczność wystąpienia robót dodatkowych, zmniejszenia zakresu robót podstawowych objętych umową lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

 

Najczęściej jednak wystąpi sytuacja, w której mimo braku odpowiedniego zapisu w umowie, wykonawca żądać będzie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. W tej sytuacji, na podstawie art. 632 §2 k.c., wykonawca jest uprawniony do wystąpienia do sądu z roszczeniem przeciwko zamawiającemu o podwyższenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego lub rozwiązanie umowy. Z takim roszczeniem jako wykonawca możesz wystąpić w sytuacji, gdy wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć – wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Ci rażącą stratą

 

Zmiana stosunków – co jeśli nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy?

 

Jako przykład można wskazać w szczególności znaczny wzrost cen materiałów budowlanych, masowe upadanie przedsiębiorstw, szeroka zmiana sytuacji gospodarczej w kraju, epidemie czy strajki generalne. Powołując się na jedną z tych okoliczności należy udowodnić, że jej wystąpienie ma bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez oraz zagrożenie poniesienia przez wykonawcę rażącej straty.

 

Czym różni się rażąca strata od zwykłej straty?

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 grudnia 2006 r. wskazał, że chodzi o stratę ponadprzeciętną, nieobjętą typowym ryzykiem gospodarczym. Natomiast nie musi ona prowadzić do zachwiania kondycji finansowej wykonawcy lub do jego upadłości. Co należy podkreślić, zakwalifikowanie danej straty jako rażącej będzie różnić się w świetle wielkości konkretnego jako przedsiębiorcy – to co dla dużego przedsiębiorcy nie wpłynie znacznie na ostateczny rozrachunek, u mniejszego przedsiębiorcy może być stratą rażącą.

 

Co jeśli jesteś stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego?

 

Powyższe roszczenie również Ci przysługuje, jednak oprócz powyższego, ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje dodatkowe podstawy zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wątpliwości lub pytań – skontaktuj się ze mną za pośrednictwem maila. Opisz mi sytuację, w której się obecnie znajdujesz i wskaż swoje wątpliwości. Zasugeruję Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Kamil Hupajło