Gwarancja zapłaty w budowlance

3 kwietnia 2024
/ Kamil Hupajło

Stosunki pomiędzy stronami zawierającymi umowę wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Nie zawsze jedna z nich ma wobec drugiej z góry nieuczciwe zamiary, ale zdarza się, że w trakcie wykonywania zobowiązań, pomiędzy stronami może dojść do nieporozumień. W tym aspekcie warto zastanowić się, w jaki sposób ustanowić zabezpieczenie należności powstałych w wyniku realizacji umowy o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Niejednokrotnie przewlekłość w tradycyjnym rozstrzyganiu sporów jest dużym zagrożeniem dla zachowania płynności finansowej firmy, szczególnie dla mniejszych wykonawców. To właśnie dlatego przewidziano gwarancję zapłaty, a więc potwierdzenie, że zlecający prace inwestor będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych na warunkach określonych w umowie. Na czym to polega? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

Czym jest gwarancja zapłaty w branży budowlanej?

 

Gwarancja zapłaty w branży budowlanej w Polsce służy zabezpieczeniu terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. Jest to forma zabezpieczenia wierzytelności, która może przybierać formę gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia banku. Gwarancja zapłaty jest umową, gdzie wystawca gwarancji zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy w razie niewykonania zobowiązania głównego przez dłużnika. Koszty udzielenia gwarancji są dzielone między inwestora i wykonawcę. W umowie o roboty budowlane nie można wyłączyć prawa do żądania gwarancji zapłaty przez wykonawcę, a odstąpienie od umowy z powodu niewykonania tej gwarancji przez inwestora jest nieskuteczne.

 

W przypadku stricte branży budowlanej gwarancję zapłaty definiuje się jako umowę, w której wystawca zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku niewykonania przez dłużnika zobowiązania głównego. Oznacza to, otrzymasz należne środki, nawet jeśli dłużnik nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Gwarancja musi jednak spełniać kilka elementarnych warunków tj. powinna zostać sporządzona w sposób pisemny, jak i wskazywać:

  • kwotę gwarancji, 
  • okres ważności gwarancji, 
  • dane stron umowy.

 

Kiedy w tak skrócie możesz wymagać gwarancji zapłaty jako wykonawca?

 

Jeśli inwestor nie chce Ci płacić, możesz skorzystać z wspomnianej gwarancji zapłaty. Możesz zażądać tego i skorzystać z uprawnienia praktycznie w każdym momencie. W praktyce więc żądasz zapłaty i wskazujesz 45 dniowy termin na przedłożenie takiej gwarancji płatności. Jeśli inwestor jej nie udzieli, to zyskujesz jako wykonawca prawo do odstąpienia od umowy z winy inwestora. Natomiast, jeśli przedłoży on gwarancję, to jest ona w rezultacie: bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie.

 

Jesteś wykonawcą i szukasz sposobów na zabezpieczenie swojego biznesu?

 

W takim wypadku masz prawo mieć wiele wątpliwości. Proponuję, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Napisz do mnie wiadomość i opisz w niej wszystkie swoje pytania. Postaram się na bazie Twojego stanu faktycznego zasugerować możliwie najbardziej korzystne rozwiązania. Od lat pracuję z firmami budowlanymi i na tej bazie wypracowałem narzędzie ułatwiające pracę przedsiębiorcom, a w tym w szczególności wykonawcom. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Kamil Hupajło